ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
กลุ่มอำนวยการ
ข้อมูลโดย : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้เข้าชม : 1,413 ครั้ง

กลุ่มอำนวยการ
นางดวงมณี ฉิมพลี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


นางสาวพิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
นางสุมณฑา วงศ์วิเชียร
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

นายจักรพงศ์ เทพเสาร์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวกัญญารัตน์ ผลทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสรัล เจนพิชัย
ช่างปูน 4
นายศิริวัฒน์ คงวุ่น
ช่างปูน 3

นายรณชัย ชนะภัย
พนักงานขับรถยนต์
นายพงฐกร หนูนิล
พนักงานขับรถยนต์

นางพรเพ็ญ ปานแก้ว
พนักงานทำความสะอาด
นายชัยสิงห์ ปานแก้ว
คนสวน
นางสาวณัฎฐพัชร์ จารุธนะกาญจน์
แม่บ้าน


นายชลชัย ชุมทอง
ยาม
นายไอลวิน แก้วอ่อน
ยาม


ทำเนียบบุคลากรกลุ่มต่างๆ