ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข้อมูลโดย : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้เข้าชม : 1,542 ครั้ง

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางกัลยา แป๊ะป๋อง
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


นางนันทรัตน์ แกมทอง
นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ
นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
นางสาวศรีนวล รักษาเพ็ชร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

นางสาริษา ใสหลวง
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
นายชัยณรงค์ เงาอำพันไพฑูรย์
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
นางธัญดา ทิพย์น้อย
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ


นางสาวนภารัตน์ พันธ์ถาวรวัฒนา
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวเหมือนฝัน ทองจีบ
พนักงานธุรการ


ทำเนียบบุคลากรกลุ่มต่างๆ