ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข้อมูลโดย : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้เข้าชม : 1,020 ครั้ง

กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวกรรณิกา ประสงค์จินดา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม


นางระวิวรรณ ลิ้มสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางมาลี พันเส้ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวณัฐพร บุญจุ่น
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวพชรกมล สมทบ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาววราภรณ์ ช่วงชุณห์ส่อง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวอุษา จรูญผล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางภัทราภรณ์ ณ พัทลุง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ทำเนียบบุคลากรกลุ่มต่างๆ