ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข้อมูลโดย : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้เข้าชม : 1,499 ครั้ง

กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางระวิวรรณ ลิ้มสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นางมาลี พันเส้ง
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นางสาวณัฐพร บุญจุ่น
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นางสาวประภัสสร โยอธารักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ


นางสาวชลิตา ชนะภัย
นักทรัพยากรบุคคล


นางลิลดา เจริญสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวสุจิตรา ชูขาว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวอ้อยทิพย์ รักเมือง
พนักงานพิมพ์ดีดทำเนียบบุคลากรกลุ่มต่างๆ