25 - 26 เม.ย. 67
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และการเขียนแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.เขต 1
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
03 พ.ค. 67
การประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจและซักซ้อมเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มนโยบายและแผน
08 พ.ค. 67
การประชุมการดำเนินโครงการการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)
ณ ห้องประชุมธารตาปี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
10 พ.ค. 67
การประชุมชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อนพระบรมราโชยายด้านการศึกษา ในรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ในสถานศึกษา ผ่านระบบ Zoom
ณ ห้องประชุมธารตาปี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล


ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โปรแกรมระบบสำนักงาน ( E-SERVICE )
ประชุมคณะครูเครือข่ายเกาะพะงัน
โดย ร.ร.บ้านศรีธนู
09 มี.ค. 2567
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
- อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และการเขียนแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
26
- อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และการเขียนแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
27
28
29
30
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | มี.ค. 67 | ก.พ. 67 | ม.ค. 67 | ธ.ค. 66 | พ.ย. 66 | ต.ค. 66 | ก.ย. 66 | ส.ค. 66 | ก.ค. 66 | มิ.ย. 66 | พ.ค. 66 | เม.ย. 66