ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
17 พ.ค. 67
การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพขั้นพื้นฐาน และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์
ณ ผ่านระบบ Zoom และผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
13 พ.ค. 67
การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่าน Zoom Meeting
ณ ห้องประชุมธารตาปี อาคาร 2 ชั้น 2 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มนโยบายและแผน
09 พ.ค. 67
การประชุมชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อนพระบรมราโชยายด้านการศึกษา ในรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ในสถานศึกษา ผ่านระบบ Zoom
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
08 พ.ค. 67
การประชุมการดำเนินโครงการการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)
ณ ห้องประชุมธารตาปี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
07 พ.ค. 67
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ณ โรงแรมบรรจงบุรี
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
03 พ.ค. 67
การประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจและซักซ้อมเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มนโยบายและแผน
03 พ.ค. 67
ประชุมสรุปผลการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566
ณ ห้องประชุมธารตาปี
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
02 พ.ค. 67
ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
ณ โรงแรมไดมอดน์พลาซ่า
กลุ่มอำนวยการ
29 เม.ย. 67
การประชุมเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี
ณ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มบริหารงานบุคคล
25 - 26 เม.ย. 67
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และการเขียนแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.เขต 1
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
31 ม.ค. 67
ประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยรูปแบบออนไลน์
ณ ผ่านการถ่ายทอดสด 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) www.youtuve.com/obectvonline 2) www.facebook.com/obectvline 3) www.obectv.tv
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
24 ม.ค. 67
ประชุมรับฟังแนวทางการเลือกสื่อการเรียนรู้สำหรับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ Online เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมธารตาปี
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
25 พ.ย. 66
วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า
ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 พ.ย. 66
การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ การส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียน
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.เขต 1
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
09 พ.ย. 66
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มนโยบายและแผน
07 พ.ย. 66
ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ณ ห้องประชุมเทพลักษณ์ โรงแรมเคพาร์ค
กลุ่มอำนวยการ
06 พ.ย. 66
การประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุมธารตาปี อาคาร 2 ชั้น 2 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มนโยบายและแผน
06 พ.ย. 66
การพิจารณาประเมินพัฒนาการเด็ก
ณ ห้องประชุมวิภาวดี
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
02 พ.ย. 66
การประชุมศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 (ประธาน)
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30 ต.ค. 66
ประชุมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.เขต 1
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
27 ต.ค. 66
การประชุมคณะทำงานประเมินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ณ ห้องประชุมธารตาปี อาคาร 2 ชั้น 2 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มนโยบายและแผน
16 ต.ค. 66
การประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน ปี พ.ศ.2566
ณ ห้องประชุมธารตาปี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
26 ก.ย. 66
การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
ณ โรงแรมบรรจงบุรี
กลุ่มอำนวยการ
21 ก.ย. 66
การประชุมการบริหารจัดการทรัพย์สินโรงเรียนที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566
ณ ห้องประชุมธารตาปี อาคาร 2 ชั้น 2 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มนโยบายและแผน
19 ก.ย. 66
อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษำ (YC : Youth Counselor) ประจำปี 2566 สำหรับโรงเรียนขยายโอกาส
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.เขต 1
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
19 ก.ย. 66
การจัดทำแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุมธารตาปี
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 ก.ย. 66
อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษำ (YC : Youth Counselor) ประจำปี 2566 ด้วยรูปแบบ Online ผ่ำนระบบ ZOOM Cloud Meeting โรงเรียนในสังกัดทุกโรง
ณ ผ่านระบบ Zoom Meeting
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
12 ก.ย. 66
กำรประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทำงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนโดยใช้หนังสือพระรำชนิพนธ์ ของโรงเรียนในสังกัด เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.เขต 1
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
11 - 14 ก.ย. 66
การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี, อำเภอกาญจนดิษฐ์ และอำเภอเกาะสมุย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
28 - 30 ส.ค. 66
การประชุมเชิงปฏิบัติการ พสน.
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
23 - 25 ส.ค. 66
อบรมหลักสูตรผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.เขต 1
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
22 - 23 ส.ค. 66
พิจารณาคัดเลือกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบ (เชิงประจักษ์) ระดับภูมิภาค
ณ Zoom Meeting
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 ส.ค. 66
อบรมแนวทางการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 เวลา 08.00 -17.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองคนดี
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.เขต 1
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
17 ส.ค. 66
อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานน้ำและอากาศ ครูปฐมวัยในโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีงบประมาณ 2566 เวลา 08.00 -17.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองคนดี
ณ ห้องประชุมธารตาปี
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
09 - 10 ส.ค. 66
การนิเทศ กำกับ ติดตาม สรุปรายงานผลการดำเนินงาน การใช้งบประมาณและการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่เกาะ)
ณ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 6 แห่ง ในอำเภอเกาะสมุย และอำเภอเกาะพะงัน
กลุ่มนโยบายและแผน
08 ส.ค. 66
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง สื่อ obec content center ณ ห้องประชุมธารตาปี
ณ ห้องประชุมธารตาปี
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
07 ส.ค. 66
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)ประจำปีงบประมาณ 2566
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.เขต 1
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
03 - 04 ส.ค. 66
ารอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 3 อำเภอเกาะสมุย เกาะพงัน
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.เขต 1
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
24 - 25 ก.ค. 66
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 2 อำเภอกาญจนดิษฐ์
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.เขต 1
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 ก.ค. 66
การประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มนโยบายและแผน
18 ก.ค. 66
การลงพื้นที่การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 ของ ผตร.กระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค)
ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา และ โรงเรียนวัดเขานางเภา
กลุ่มนโยบายและแผน
18 - 19 ก.ค. 66
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพิ่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้ ครูอำเภอเมือง และดอนสัก
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.เขต 1
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
14 ก.ค. 66
การประชุมชี้แจงการจัดทำคลังข้อสอบเพื่อการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ณ ผ่านระบบ Zoom Meeting
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
10 ก.ค. 66
การพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในช้ั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.เขต 1
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
10 ก.ค. 66
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการการประเมินสถานะของหน่วยงานการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี
กลุ่มอำนวยการ
07 ก.ค. 66
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
06 - 07 ก.ค. 66
การคัดเลือกฯ เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบ ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการที่ 5 (รอบการประเมินเชิงประจักษ์)
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
03 ก.ค. 66
ประเมินสภาพจริงสภานักเรียน
ณ โรงเรียนบ้านบางสำโรง
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30 มิ.ย. 66
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ITA ออนไลน์ ประจำปี 2566
ณ โรงแรมบรรจงบุรี
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
29 มิ.ย. - 02 ก.ค. 66
โครงการงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา