ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
26 ก.ย. 66
การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
ณ โรงแรมบรรจงบุรี
กลุ่มอำนวยการ
21 ก.ย. 66
การประชุมการบริหารจัดการทรัพย์สินโรงเรียนที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566
ณ ห้องประชุมธารตาปี อาคาร 2 ชั้น 2 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มนโยบายและแผน
19 ก.ย. 66
อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษำ (YC : Youth Counselor) ประจำปี 2566 สำหรับโรงเรียนขยายโอกาส
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.เขต 1
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
19 ก.ย. 66
การจัดทำแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุมธารตาปี
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 ก.ย. 66
อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษำ (YC : Youth Counselor) ประจำปี 2566 ด้วยรูปแบบ Online ผ่ำนระบบ ZOOM Cloud Meeting โรงเรียนในสังกัดทุกโรง
ณ ผ่านระบบ Zoom Meeting
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
12 ก.ย. 66
กำรประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทำงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนโดยใช้หนังสือพระรำชนิพนธ์ ของโรงเรียนในสังกัด เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.เขต 1
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
11 - 14 ก.ย. 66
การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี, อำเภอกาญจนดิษฐ์ และอำเภอเกาะสมุย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
28 - 30 ส.ค. 66
การประชุมเชิงปฏิบัติการ พสน.
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
23 - 25 ส.ค. 66
อบรมหลักสูตรผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.เขต 1
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
22 - 23 ส.ค. 66
พิจารณาคัดเลือกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบ (เชิงประจักษ์) ระดับภูมิภาค
ณ Zoom Meeting
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 ส.ค. 66
อบรมแนวทางการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 เวลา 08.00 -17.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองคนดี
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.เขต 1
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
17 ส.ค. 66
อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานน้ำและอากาศ ครูปฐมวัยในโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีงบประมาณ 2566 เวลา 08.00 -17.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองคนดี
ณ ห้องประชุมธารตาปี
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
09 - 10 ส.ค. 66
การนิเทศ กำกับ ติดตาม สรุปรายงานผลการดำเนินงาน การใช้งบประมาณและการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่เกาะ)
ณ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 6 แห่ง ในอำเภอเกาะสมุย และอำเภอเกาะพะงัน
กลุ่มนโยบายและแผน
08 ส.ค. 66
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง สื่อ obec content center ณ ห้องประชุมธารตาปี
ณ ห้องประชุมธารตาปี
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
07 ส.ค. 66
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)ประจำปีงบประมาณ 2566
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.เขต 1
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
03 - 04 ส.ค. 66
ารอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 3 อำเภอเกาะสมุย เกาะพงัน
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.เขต 1
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
24 - 25 ก.ค. 66
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 2 อำเภอกาญจนดิษฐ์
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.เขต 1
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 ก.ค. 66
การประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มนโยบายและแผน
18 ก.ค. 66
การลงพื้นที่การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 ของ ผตร.กระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค)
ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา และ โรงเรียนวัดเขานางเภา
กลุ่มนโยบายและแผน
18 - 19 ก.ค. 66
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพิ่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้ ครูอำเภอเมือง และดอนสัก
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.เขต 1
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
14 ก.ค. 66
การประชุมชี้แจงการจัดทำคลังข้อสอบเพื่อการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ณ ผ่านระบบ Zoom Meeting
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
10 ก.ค. 66
การพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในช้ั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.เขต 1
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
10 ก.ค. 66
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการการประเมินสถานะของหน่วยงานการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี
กลุ่มอำนวยการ
07 ก.ค. 66
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
06 - 07 ก.ค. 66
การคัดเลือกฯ เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบ ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการที่ 5 (รอบการประเมินเชิงประจักษ์)
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
03 ก.ค. 66
ประเมินสภาพจริงสภานักเรียน
ณ โรงเรียนบ้านบางสำโรง
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30 มิ.ย. 66
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ITA ออนไลน์ ประจำปี 2566
ณ โรงแรมบรรจงบุรี
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
29 มิ.ย. - 02 ก.ค. 66
โครงการงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
28 มิ.ย. 66
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบ ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการที่ 5
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26 มิ.ย. 66
รณรงค์การต่อต้ายยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติดโลก
ณ หน้าเสาธง
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26 มิ.ย. 66
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานสภานักเรียน
ณ ห้องประชุมมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26 มิ.ย. 66
ประชุมหารือและทำความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม สู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน ปี พ.ศ.2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ณ ห้องประชุมธารตาปี
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
22 มิ.ย. 66
เตรียมความพร้อมการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับเขตตรวจราชการที่ ๕
ณ ห้องประชุมมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
21 มิ.ย. 66
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการทำความดี สร้างจิตสำนึกสาธารณะ ปี 6
ณ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี
กลุ่มอำนวยการ
20 มิ.ย. 66
กิจกรรมส่งเสริมความดี สานสายใยจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี
กลุ่มอำนวยการ
20 มิ.ย. 66
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ภาค กและ ภาค ข
ณ ห้องประชุดเมืองคนดี
กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 มิ.ย. 66
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ณ ห้องประชุมธารตานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
19 มิ.ย. 66
ประชุมความเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ณ ห้องประะชุมมนินทร์ ชูศรี ประจักขภัติ
กลุ่มอำนวยการ
15 มิ.ย. 66
ซักซ้อม ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาผ่านระบบ ZOOM
ณ ห้องประชุมธารตาปี
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา