ภาพกิจกรรมของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
กิจกรรมทำความดี สร้างจิตสำนึกสาธารณะ (ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการทำความดี สร้างจิตสำนึกสาธารณะ)
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
14 ส.ค. 2563
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 ส.ค. 2563
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนารักป่ารักต้นไม้และกิจกรรมจิตอาสา “12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 ส.ค. 2563
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 ส.ค. 2563
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 ส.ค. 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย)
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
10 ส.ค. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
10 ส.ค. 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
07 ส.ค. 2563
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
06 ส.ค. 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอวิสัยทัศน์ตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
05 ส.ค. 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online) ประจำปีงบประมาณ 2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
04 ส.ค. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
03 ส.ค. 2563
ต้อนรับ ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา และคณะ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 ส.ค. 2563
ร่วมต้อนรับนายเฉลา พวงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
31 ก.ค. 2563
ร่วมต้อนรับ ดร.ประชาคม จันทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 ก.ค. 2563
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 ก.ค. 2563
การจัดงาน”ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ประจำปี 2563
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
29 ก.ค. 2563
ร่วมพิธีถวายราชสดุดีฯ วันครบรอบ 105 ปี การพระราชทานนาม “สุราษฎร์ธานี” จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
29 ก.ค. 2563
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 ก.ค. 2563
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานและกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่วมพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน”
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 ก.ค. 2563
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 ก.ค. 2563
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 ก.ค. 2563
รับรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 17 ราย
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
24 ก.ค. 2563
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
23 ก.ค. 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดำเนินการคัดกรองผู้พิการทางการศึกษาและการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล" (แผน IEP) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการศึกษา (พิการเรียนรวมอย่างมีคุณภาพ)
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
22 ก.ค. 2563
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
21 ก.ค. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
20 ก.ค. 2563
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 ก.ค. 2563
รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 26/2563 ณ ห้องประชุม Video Conference
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 ก.ค. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
13 ก.ค. 2563
หน้า 1 / 26 (ทั้งหมด 751 รายการ)
1  2  3  ...  25  26  Next