ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
การป้องกันการทุจริต สพป.สฎ.1
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 666 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาไทย202
2 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ177
3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร118
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี174
5 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต161
6 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร168
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี185
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ 3164
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ 4170
10 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต149
11 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ199
12 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม156
13 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง208
14 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต135
15 มาตรการป้องกันการรับสินบน156
16 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม206
17 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ173
18 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส76
19 มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต80
20 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 78