ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การป้องกันการทุจริต สพป.สฎ.1
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 6,136 ครั้ง

การอบรมเชิงรุก ด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
1. อบรมเชิงรุก ปี 2565
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต333
2 ระบบทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา385
3 ระบบสืบค้นวุฒิบัตรการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา372
4 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา293
2. อบรมเชิงรุก ปี 2566
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ระดับสืบค้นวุฒิบัตรการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา479
2 ระบบทดสอบวัดความรู้หลังอบรม224
3 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา276
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ ปี 2566110
2 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ ปี 2565189
3 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ188
4 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรี่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ330
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565212
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564838
2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566139
2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ109
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ794
2 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม695
3 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง762
4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต910
5 มาตรการป้องกันการรับสินบน817
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม760
7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ729
8 มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต736
9 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาไทย3,244
10 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ5,734
11 นโยบาย NO Gift Policy ของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11,204
12 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy230
13 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปี 2566101
14 นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1178
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา116
2 ผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม102
3 การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในการบริหารงานบุคคล ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖166