ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
การป้องกันการทุจริต สพป.สฎ.1
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 436 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาไทย138
2 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ116
3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร74
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี120
5 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต112
6 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร111
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี126
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ 3119
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ 4126
10 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต96
11 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ156
12 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม114
13 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง163
14 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต93
15 มาตรการป้องกันการรับสินบน114
16 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม156
17 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ125
18 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส40
19 มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต45
20 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 42