ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
การป้องกันการทุจริต สพป.สฎ.1
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 1018 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาไทย255
2 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ230
3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร167
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี231
5 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต219
6 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร248
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี232
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ 3215
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ 4227
10 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต199
11 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ248
12 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม204
13 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง262
14 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต187
15 มาตรการป้องกันการรับสินบน203
16 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม263
17 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ221
18 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส122
19 มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต128
20 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 125