ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
การป้องกันการทุจริต สพป.สฎ.1
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 585 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาไทย186
2 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ164
3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร106
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี162
5 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต146
6 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร157
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี167
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ 3150
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ 4158
10 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต133
11 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ187
12 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม142
13 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง192
14 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต119
15 มาตรการป้องกันการรับสินบน142
16 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม193
17 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ161
18 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส64
19 มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต71
20 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 68