ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การป้องกันการทุจริต สพป.สฎ.1
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 2,121 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาไทย948
2 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ850
3 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 335
4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร262
5 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา69
6 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563356
7 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2563414
8 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร591
9 การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์สู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลและซื่อสัตย์ สุจริต ประจำปี 256398
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563489
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาส 1-3440
12 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562453
13 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 256285
14 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ330
15 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม284
16 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง345
17 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต341
18 มาตรการป้องกันการรับสินบน298
19 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม353
20 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ306
21 มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต305
22 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 212
23 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน102
24 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน104