ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
การป้องกันการทุจริต สพป.สฎ.1
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 502 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาไทย161
2 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ137
3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร94
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี135
5 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต127
6 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร128
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี142
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ 3135
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ 4147
10 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต111
11 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ174
12 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม130
13 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง179
14 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต108
15 มาตรการป้องกันการรับสินบน129
16 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม172
17 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ144
18 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส53
19 มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต59
20 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 55