ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
การป้องกันการทุจริต สพป.สฎ.1
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 7,061 ครั้ง

การอบรมเชิงรุก ด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
1. อบรมเชิงรุก ปี 2565
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต467
2 ระบบทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา518
3 ระบบสืบค้นวุฒิบัตรการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา507
4 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา448
2. อบรมเชิงรุก ปี 2566
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ระดับสืบค้นวุฒิบัตรการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา669
2 ระบบทดสอบวัดความรู้หลังอบรม400
3 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา458
3.อบรมเชิงรุก หลักสูตร "การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม" ปี 2567
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ระดับสืบค้นวุฒิบัตรการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา210
2 ระบบทดสอบวัดความรู้หลังอบรม94
3 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา174
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ ปี 2566 (6 เดือนหลัง)20
2 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ ปี 2566 (6 เดือนแรก)247
3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ ปี 2565315
4 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ311
5 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรี่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ450
6 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริยและประพฤติมิชอบ 256718
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565340
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 25641,016
2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566268
2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ231
3. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2567
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเมินที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปี 256722
2 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 256618
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ947
2 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม802
3 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง893
4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1,069
5 มาตรการป้องกันการรับสินบน956
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม889
7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ872
8 มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต868
9 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาไทย3,468
10 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ5,981
11 นโยบาย No Gift Policy ไทย/อังกฤษ ของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 196
12 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566369
13 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปี 2566233
14 นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1305
15 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 256718
16 สรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ 256622
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา243
2 ผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม231
3 การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในการบริหารงานบุคคล ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖298
4 การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม ปีงบประมาณ 256720
5 การขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม ปีงบประมาณ 256719