ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 15,698 ครั้ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานความเป็นไทย”

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความปลอดภัยและจัดการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

2. เพิ่มโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียมกัน

3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

4. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีสมรรถนะด้านภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) บนพื้นฐานความเป็นไทย

5. พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์  (Goal)

1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษามีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

2. สถานศึกษาจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคทั่วถึงและเท่าเทียมกั

4. ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีสมรรถนะตามหลักสูตรและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

6. ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีสมรรถนะด้านภาษา(English Literacy) และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) บนพื้นฐานความเป็นไทย

7. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

8. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดีบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

10. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีเครือข่ายการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

กลยุทธ์ (Strategy)

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน

กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 22

กลยุทธ์ที่ 4   เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ