ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 3683 ครั้ง

วิสัยทัศน์ (Vision)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เป็นองค์กรคุณภาพ สถานศึกษาเข้มแข็ง มีมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ (Mission)
บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา

ค่านิยมองค์การ
มุ่งมั่นต่อหน้าที่ สามัคคีสร้างสรรค์ ร่วมใจบริการ ผลงานคุณภาพ