ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูลโดย : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้เข้าชม : 864 ครั้ง

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายสมชาย คชไพร
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายพิชัย ภัทธิยธนี
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการทำเนียบบุคลากรกลุ่มต่างๆ