ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มนโยบายและแผน
ข้อมูลโดย : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้เข้าชม : 976 ครั้ง

กลุ่มนโยบายและแผน
นายเจด็จ หนูแกล้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน


นางสาวพวงทอง ศิริพันธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นางวัลภรณ์ วณิชชาภิวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นางสาวมาลิสา แช่มนุ้ย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ


นางสาวสุพจนีย์ คงไกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทำเนียบบุคลากรกลุ่มต่างๆ