ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ข้อมูลโดย : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้เข้าชม : 1,495 ครั้ง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางนัยนา เกิดศรี
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


นางนัทธมน เภตราใหญ่
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นางสุใบด๊ะ หลำสะ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

นางสาวพชรกมล สมทบ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวศุภลักษณ์ กุลขำ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวโรสณี ใบหมาดปันจอ
นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวจณิสตา ชูช่วย
นักวิชาการศึกษา
นายทรงธรรม รักเมือง
เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดทำเนียบบุคลากรกลุ่มต่างๆ