ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลโดย : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้เข้าชม : 974 ครั้ง

หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวกาญจนา สวดโสม
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในทำเนียบบุคลากรกลุ่มต่างๆ