ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ข้อมูลโดย : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้เข้าชม : 1,377 ครั้ง

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวณฐกร รักษ์ธรรม
ศึกษานิเทศก์
ผู้อำนวยการกลุ่ม


นางสาวนลิน เล็กมาก
ศึกษานิเทศก์
นางสาวนิภาพร ทิพย์แก้ว
ศึกษานิเทศก์
นางสาวโสภิตา ปลอดภัย
ศึกษานิเทศก์

นางอรัญญา มูสีสุทธิ์
ศึกษานิเทศก์
นายธีรวุฒิ ชุมทองโด
ศึกษานิเทศก์
นางสาวภัทรภร อินทร์ยิ้ม
ศึกษานิเทศก์

นางกัลป์ยกร มุขนาค
ศึกษานิเทศก์
นางสาววิมล แก้วประภาส
ศึกษานิเทศก์
ว่าที่ ร.ต.หญิงณิชาภัทร ธิปัตย์
ศึกษานิเทศก์

นางเรณู สุทธินุ่น
ศึกษานิเทศก์
นางพจมาศ จันทราธรกุล
ศึกษานิเทศก์
นางสาววราภรณ์ ขมัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานทำเนียบบุคลากรกลุ่มต่างๆ