ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ข้อมูลโดย : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้เข้าชม : 2,239 ครั้ง

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวณฐกร รักษ์ธรรม
ศึกษานิเทศก์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


นางสาวนลิน เล็กมาก
ศึกษานิเทศก์
นางสาวนิภาพร ทิพย์แก้ว
ศึกษานิเทศก์

นางสาวโสภิตา ปลอดภัย
ศึกษานิเทศก์
นางอรัญญา มูสีสุทธิ์
ศึกษานิเทศก์

นายธีรวุฒิ ชุมทองโด
ศึกษานิเทศก์
นางกัลยกร มุขนาค
ศึกษานิเทศก์

นางสาววิมล แก้วประภาส
ศึกษานิเทศก์
นางพจมาศ จันทราธรกุล
ศึกษานิเทศก์

ว่าที่ร้อยตรีณิชาภัทร ธิปัตย์
ศึกษานิเทศก์
นางเรณู สุทธินุ่น
ศึกษานิเทศก์

นางวลีรัตน์ สายแก้ว
ศึกษานิเทศก์
นางสาวพุทธรักษา ก้อนแก้ว
ศึกษานิเทศก์
นางสาวอมราภรณ์ ทิพชัย
ศึกษานิเทศก์


นางสาววราภรณ์ ขมัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวน้ำค้าง มากสมบุญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ทำเนียบบุคลากรกลุ่มต่างๆ