ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ลูกจ้างชั่วคราว
ข้อมูลโดย : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้เข้าชม : 683 ครั้ง

ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวแก้วดาว พูลสวัสดิ์
พนักงานบริการ
นางสาวเพ็ญศรี เกตุเพชร
แม่บ้าน
นายรณชัย ชนะภัย
พนักงานขับรถยนต์

นายพงฐกร หนูนิล
พนักงานขับรถยนต์
นายชัยสิงห์ ปานแก้ว
คนสวน
นายชลชัย ชุมทอง
ยาม

นายไอวลิน แก้วอ่อน
ยาม
นายทรงธรรม รักเมือง
เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัด
นางสาวอ้อยทิพย์ รักเมือง
พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวนภารัตน์ พันธ์ถาวรวัฒนา
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


ทำเนียบบุคลากรกลุ่มต่างๆ