ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
- การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12
- กำรประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทำงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนโดยใช้หนังสือพระรำชนิพนธ์ ของโรงเรียนในสังกัด เวลา 13.30 - 16.30 น.
- การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13
- การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14
- การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15
16
17
18
- อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษำ (YC : Youth Counselor) ประจำปี 2566 ด้วยรูปแบบ Online ผ่ำนระบบ ZOOM Cloud Meeting โรงเรียนในสังกัดทุกโรง
19
- อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษำ (YC : Youth Counselor) ประจำปี 2566 สำหรับโรงเรียนขยายโอกาส
- การจัดทำแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ครั้งที่ 2
20
21
- การประชุมการบริหารจัดการทรัพย์สินโรงเรียนที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566
22
23
24
25
26
- การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
27
28
29
30
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | เม.ย. 67 | มี.ค. 67 | ก.พ. 67 | ม.ค. 67 | ธ.ค. 66 | พ.ย. 66 | ต.ค. 66 | ก.ย. 66 | ส.ค. 66 | ก.ค. 66 | มิ.ย. 66 | พ.ค. 66