ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
3
- ารอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 3 อำเภอเกาะสมุย เกาะพงัน
4
- ารอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 3 อำเภอเกาะสมุย เกาะพงัน
5
6
7
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)ประจำปีงบประมาณ 2566
8
- ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง สื่อ obec content center ณ ห้องประชุมธารตาปี
9
- การนิเทศ กำกับ ติดตาม สรุปรายงานผลการดำเนินงาน การใช้งบประมาณและการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่เกาะ)
10
- การนิเทศ กำกับ ติดตาม สรุปรายงานผลการดำเนินงาน การใช้งบประมาณและการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่เกาะ)
11
12
13
14
15
16
17
- อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานน้ำและอากาศ ครูปฐมวัยในโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีงบประมาณ 2566 เวลา 08.00 -17.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองคนดี
18
- อบรมแนวทางการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 เวลา 08.00 -17.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองคนดี
19
20
21
22
- พิจารณาคัดเลือกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบ (เชิงประจักษ์) ระดับภูมิภาค
23
- พิจารณาคัดเลือกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบ (เชิงประจักษ์) ระดับภูมิภาค
- อบรมหลักสูตรผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา
24
- อบรมหลักสูตรผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา
25
- อบรมหลักสูตรผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา
26
27
28
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ พสน.
29
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ พสน.
30
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ พสน.
31
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | เม.ย. 67 | มี.ค. 67 | ก.พ. 67 | ม.ค. 67 | ธ.ค. 66 | พ.ย. 66 | ต.ค. 66 | ก.ย. 66 | ส.ค. 66 | ก.ค. 66 | มิ.ย. 66 | พ.ค. 66