ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
- โครงการงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2
2
- โครงการงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2
3
- ประเมินสภาพจริงสภานักเรียน
4
5
6
- การคัดเลือกฯ เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบ ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการที่ 5 (รอบการประเมินเชิงประจักษ์)
7
- การคัดเลือกฯ เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบ ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการที่ 5 (รอบการประเมินเชิงประจักษ์)
- ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
8
9
10
- การพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในช้ั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการการประเมินสถานะของหน่วยงานการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
11
12
13
14
- การประชุมชี้แจงการจัดทำคลังข้อสอบเพื่อการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
15
16
17
18
- การลงพื้นที่การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 ของ ผตร.กระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค)
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพิ่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้ ครูอำเภอเมือง และดอนสัก
19
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพิ่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้ ครูอำเภอเมือง และดอนสัก
20
- การประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2
21
22
23
24
- การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 2 อำเภอกาญจนดิษฐ์
25
- การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 2 อำเภอกาญจนดิษฐ์
26
27
28
29
30
31
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | เม.ย. 67 | มี.ค. 67 | ก.พ. 67 | ม.ค. 67 | ธ.ค. 66 | พ.ย. 66 | ต.ค. 66 | ก.ย. 66 | ส.ค. 66 | ก.ค. 66 | มิ.ย. 66 | พ.ค. 66