ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
3
4
5
6
- โครงการส่งเสริม ป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต
7
8
9
10
11
12
- ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคุณภาพสื่อเพื่อนำเข้าสู่ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)
13
- การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
14
- การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
15
16
17
- การประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ครั้งที่ 1/2567
18
19
20
21
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขยายผลการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ เครือข่าย
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | มิ.ย. 67 | พ.ค. 67 | เม.ย. 67 | มี.ค. 67 | ก.พ. 67 | ม.ค. 67 | ธ.ค. 66 | พ.ย. 66 | ต.ค. 66 | ก.ย. 66 | ส.ค. 66 | ก.ค. 66