ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
- ซักซ้อม ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาผ่านระบบ ZOOM
16
17
18
19
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
- ประชุมความเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
20
- กิจกรรมส่งเสริมความดี สานสายใยจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ภาค กและ ภาค ข
21
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการทำความดี สร้างจิตสำนึกสาธารณะ ปี 6
22
- เตรียมความพร้อมการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับเขตตรวจราชการที่ ๕
23
24
25
26
- รณรงค์การต่อต้ายยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติดโลก
- ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานสภานักเรียน
- ประชุมหารือและทำความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม สู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน ปี พ.ศ.2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
27
28
- ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบ ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการที่ 5
29
- โครงการงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2
30
- โครงการงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ITA ออนไลน์ ประจำปี 2566
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | เม.ย. 67 | มี.ค. 67 | ก.พ. 67 | ม.ค. 67 | ธ.ค. 66 | พ.ย. 66 | ต.ค. 66 | ก.ย. 66 | ส.ค. 66 | ก.ค. 66 | มิ.ย. 66 | พ.ค. 66