ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
- ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
3
- การประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจและซักซ้อมเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ประชุมสรุปผลการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566
4
5
6
7
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
8
- การประชุมการดำเนินโครงการการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)
9
- การประชุมชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อนพระบรมราโชยายด้านการศึกษา ในรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ในสถานศึกษา ผ่านระบบ Zoom
10
11
12
13
- การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่าน Zoom Meeting
14
15
16
17
- การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพขั้นพื้นฐาน และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
- การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)
28
- การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)
29
- การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)
30
- การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)
31
- ประชุมการขับเคลื่อนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชการที่ 10 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
- การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)
- ขับเคลื่อนสภานักเรียน
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | พ.ค. 67 | เม.ย. 67 | มี.ค. 67 | ก.พ. 67 | ม.ค. 67 | ธ.ค. 66 | พ.ย. 66 | ต.ค. 66 | ก.ย. 66 | ส.ค. 66 | ก.ค. 66 | มิ.ย. 66