ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
องค์กรคุณธรรม » ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรม » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 554 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 20 ส.ค. 2565

 วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายจุติพร ขาวมะลิ นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการทำความดี สร้างจิตสำนึกสาธารณะ โดยบูรณาการจัดกิจกรรมร่วมกับโครงการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ซึ่งมีคุณธรรมหลัก รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมความดี “สานพลัง สรรสร้างงาน” ผ่านกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ บริเวณลานหน้าห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และหลังจากนั้น นายจุติพร ขาวมะลิ ได้มอบเกียรติบัตร “บุคคลคุณธรรม สพป.สฎ.1 ประจำปี 2564 ให้นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ และนางสาวแก้วดาว พูลสวัสดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด และหลังจากนั้นนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ได้กล่าวต้อนรับนางสาวประภัสสร โยธารักษ์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ที่โอนมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ และกล่าวต้อนรับนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ซึ่งเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่าง 2. นางสาวธิติมา ตุกชูแสง 3. นางสาวทิยา บัวมณี 4. นางสาวชนุลดา แอเด็น