ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
องค์กรคุณธรรม » ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรม » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 832 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 17 ธ.ค. 2564

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ บริเวณลานหน้าห้อง ประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และหลังจากนั้น ดร.ชูศักดิ์ ชู ช่วย ได้กล่าวพบปะพูดคุยในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ มีประเด็นที่ สำคัญสรุปได้ดังนี้ ประเด็นที่ 1.ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในส่วนของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีผลงานหรือชิ้นงานที่เป็นแบบอย่างได้ จำนวน 4 ผลงาน ดังนี้ 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม 2. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพผ่านระบบ WBT : Web-Based Training 3. การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 4. การพัฒนา คุณภาพการศึกษาด้วยระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยใช้กระบวนการ 5 ขั้นตอนคุณภาพ ประเด็นที่ 2 เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวิจัยและประเมินโครงการ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า ประเด็นที่ 3.) การถ่ายโอนโรงเรียนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 โรงเรียน คือโรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส และโรงเรียนบ้านเกาะพลวย ปรากฏว่าทั้ง 2 โรงเรียน ลงความสมัครใจเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ายังไม่ผ่านที่จะถ่ายโอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น