ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
องค์กรคุณธรรม » ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรม » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 705 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 22 พ.ย. 2564

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ บริเวณลานหน้าห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และหลังจากนั้น ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ได้กล่าวพบปะพูดคุยในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ 1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จะโอนเงินปันผล, เฉลี่ยคืน เข้าบัญชีให้สมาชิกในวันนี้ 2. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2564 ซึ่งกลุ่มนโยบายและแผนได้ซักซ้อมความเข้าใจเรียบร้อยแล้ว 3. ขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่าง รวมทั้ง กฎ กติกา ระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานต่างๆ ขอให้ศึกษาคู่มือ แนวปฏิบัติให้เข้าใจ เพราะมีความจำเป็นในการปฏิบัติงาน และขอให้มีการกำกับ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี