ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
องค์กรคุณธรรม » ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรม » ขับเคลื่อนการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1299 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 ส.ค. 2563

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ขับเคลื่อนการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 การขับเคลื่อนฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ 2. เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ พร้อมสร้างเครือข่ายขยายผลให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ