ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
องค์กรคุณธรรม » ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรม » ประกาศเจตนารมณ์ สรุปทบทวน และการถอดบทเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 2023 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 29 เม.ย. 2562

 วันที่ 29 เมษายน 2562 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะบุคลากรประกาศเจตนารมณ์ สรุปทบทวน และการถอดบทเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามเป้าหมายของโครงการ ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนและเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ เพื่อให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรและสามารถเป็นแบบอย่างให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นได้ (ขอบคุณภาพบางส่วนจาก น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1)