ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนบ้านคลองสระ ประจำปีการศึกษา 2567
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านคลองสระ
จำนวนผู้เข้าชม : 133 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 14 มิ.ย. 2567

 วันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านคลองสระได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูกตเวที และความเคารพต่อครู ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่นักเรียน