ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โรงเรียนวัดภูเขาทอง มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบวัดความรู้ความสามารถระดับชาติได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดภูเขาทอง
จำนวนผู้เข้าชม : 113 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 31 พ.ค. 2567

31 พฤษภาคม 2567 นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบวัดความรู้ความสามารถระดับชาติได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ทั้งสองด้าน คะแนนเต็ม100 คะแนน ได้แก่ เด็กชายธนบดี เบญจพงศ์ , เด็กชายพฤศจิ จันทวี , เด็กชายศุภณัฐ บัวทอง และเด็กหญิงญดาวิล เหมาะทอง ผลการประเมินระดับชาติ (National Test : NT) ด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ณ ใต้อาคารเรียนอุเบกขา โรงเรียนวัดภูเขาทอง