ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อเทคโนโลยีภาษาไทยเพื่อการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา”
ข้อมูลโดย : นายจักรพงศ์
จำนวนผู้เข้าชม : 183 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 02 เม.ย. 2567

วันที่ 2 เมษายน 2567 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อเทคโนโลยีภาษาไทยเพื่อการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสยามอินโนเวชั่นมีเดีย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษารายวิชาภาษาไทยมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการออกแบบสื่อ เพื่อการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1