ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 137 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 ก.ย. 2564
วันที่ 10 กันยายน 2564 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่
เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ร่วมกันให้คณะกรรมการ

ดำเนินการจัดทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ให้เป็นไปในทิศทางที่ตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามบริบทพื้นที่ของโรงเรียน