ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การประชุมการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 875 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 29 มิ.ย. 2561

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายไพจิตร์ รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตัวแทนศึกษานิเทศก์ ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา และตัวแทน ข้าราชการครู ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญ ในการเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น สู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน การจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน มีความภาคภูมิใจในบ้านเกิดและท้องถิ่นของตนบรรลุผล จึงได้พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น สาระท้องถิ่น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสอดคล้องกับการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2579 สำหรับสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนในเรื่องเกี่ยวกับชุมชน