ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศิลปหัตถกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา(#CrafttheFuture)
ข้อมูลโดย : นางศินาถ ปรีชา
จำนวนผู้เข้าชม : 2970 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 26 มิ.ย. 2561

               ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. กำหนดการประกวดผลงาน โครงการพัฒนาศิลปหัตถกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา” (#CrafttheFuture) ภายใต้แนวคิดโครงงาน การส่งเสริมและสนับสนุนให้งานศิลปหัตถกรรมสามารถอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในช่วงชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Craft for Kids)” รองรับกลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

               โดยให้นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง www.sacict.or.th พร้อมทั้งจัดส่งสรุปโครงงานความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561  ซึ่งสามารถส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ทาง E-mail : craft.the.Futhure218@hmail.com หรือทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึงศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน)  เลขที่ 59 หมู่ 4 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครอยุธยา 13290 วงเล็บมุมซอง (#CrafttheFuture)

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด