ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูลโดย : นางศิริพร หนูช่วย
จำนวนผู้เข้าชม : 3164 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 22 มิ.ย. 2561

    สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 มีอัตราว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 อัตรา  ผู้ประสงค์ขอย้าย  ส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารหลักฐาน ภายในวันที่ 6 ก.ค.61

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด