ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูลโดย : นางศิริพร หนูช่วย
จำนวนผู้เข้าชม : 2774 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 31 พ.ค. 2561

 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  มีอัตราว่างตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง  จำนวน 1  อัตรา  ผู้ประสงค์ขอย้าย ยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบ  ส่งถึง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  ภายในวันที่ 15  มิถุนายน  2561  

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด