ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน และถอดบทเรียน เตรียมจัดทำข้อมูลเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ข้อมูลโดย : นายจักรพงศ์
จำนวนผู้เข้าชม : 123 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 22 เม.ย. 2567

วันที่ 22 เมษายน 2567 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน และถอดบทเรียน เตรียมจัดทำข้อมูลเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนางสุริยา เครือรัตน์ , นายสมใจ สิกขวัฒน์ และนางสาวณัฐชุดา มะคุ้มใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และผู้รับผิดชอบงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เข้าร่วม จำนวน 36 คน ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1