ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพ
ข้อมูลโดย : นายจักรพงศ์
จำนวนผู้เข้าชม : 125 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 เม.ย. 2567

วันที่ 18 เมษายน 2567 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางสาวณัฐชุดา มะคุ้มใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 6 ราย และได้แชร์ประสบการณ์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานการศึกษา ให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานความรู้ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่สถาบันกำหนดไว้ โดยฝึกประสบการณ์ระหว่างวันที่  18 เมษายน ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมธารตาปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1