ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » พิธีมอบบ้านโครงการสร้างบ้านให้กับนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 134 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 24 ก.ย. 2566

วันที่ 24 กันยายน 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีมอบบ้านให้กับนักเรียน เด็กชายอภิชาติ  เพชรมณี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ นายประทีป ทองด้วง ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนเกี่ยวกับบ้านพักอาศัย จึงได้ริเริ่มโครงการสร้างบ้านนักเรียนให้แก่นักเรียนที่ครอบครัวมีความขาดแคลนและยากลำบากของบ้านพักอาศัย จึงได้ระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสังกัด เพื่อหางบประมาณสร้างบ้านให้แก่นักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้มีสัมพันธภาพที่ดีมีความสามัคคีในองค์กร 2. เพื่อเป็นการประสานสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียน ชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และผู้ปกครอง ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3. เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนและครอบครัวที่มีความยากลำบากด้านที่อยู่อาศัยและปัจจัยด้านต่างๆ ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวได้จากการขอรับเงินสนับสนุนและระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา แขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีฯ ดังกล่าวดูภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://photos.app.goo.gl/y64Sxwe9dJaNdWE59