ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 380 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 19 ก.ย. 2566

วันที่ 19 กันยายน 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ ส.ต.ต.ยุทธนา บุณยะตุลานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักเรียนที่ปรึกษา VC ให้เป็นเยาวชนที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และความสามารถ (Ability ในการดำรงชีวิต การให้คำปรึกษา แนะแนวผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม พร้อมทั้งมีบทบาทในการช่วยแก้ปัญหาให้กับเพื่อนด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมเชิงปฎิบัติการฯ เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 จำนวน 27 โรงเรียนๆ ละ 4 คน รวม 108 คน ครูแนะแนวหรือครูที่รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 27 โรงเรียนๆละ 1 คน จำนวน 27 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 17 คน รวมทั้งสิ้น 152 คน โดยมีว่าที่ร้อยตรีวีระวุทธ นาคพิน ครูโรงเรียนบ้านนาสาร และนางเมธาวี  รอดเลื่อม ครูโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้  ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/aEgAcwqz2eZDXJpKA