ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » เข้าร่วมการนำเสนอผลสำเร็จ ตามแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2566 (SURATTHANI EDU 4.0 AWARDS)
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 332 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 21 ส.ค. 2566

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เข้าร่วมการนำเสนอผลสำเร็จ ตามแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2566 (SURATTHANI EDU 4.0 AWARDS) ในเรื่อง การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการ 5 ขั้นตอนคุณภาพ เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมบุคลากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการจัดแสดงผลการขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี