ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามโครงการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 135 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 21 ส.ค. 2566

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามโครงการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และเครือข่ายสถานศึกษา ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อจัดระบบและติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาตามภารกิจหลักและนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2. เพื่อให้มีข้อมูลตามขอบข่ายงานภารกิจหลัก และนโยบายสู่การปฏิบัติครอบคลุม ครบถ้วน 3.เพื่อจัดทำแผนการนิเทศการศึกษา และแผนการช่วยเหลือแนะนำของเขตพื้นที่การศึกษา 4. เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และเครือข่ายสถานศึกษา ทั้งนี้ ก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติ นายประทีป ทองด้วง ได้มอบโล่และเกียรติบัตรให้สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 11 โรงเรียน แบ่งเป็น ขนาดเล็ก 3 โรงเรียน ขนาดกลาง 7 โรงเรียน และขนาดใหญ่ 1 โรงเรียน ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/nQ78TXpAywZckKaq8