ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาฯ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 337 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 19 พ.ค. 2566
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ นางสุริยา เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและรูปแบบการเขียนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 2) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice (โครงการโรงเรียนสุจริต) ที่เป็นแบบอย่างได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ดร.สมคิด นาคขวัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้าประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต จำนวน 117 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งสิ้นจำนวน 134 คน