ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ ป.1ก ทรงจั่ว จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนบ้านกะแดะแจะ(เดิม) และอาคารเรียน สปช.103/26 จำนวน 1 หลัง ,อาคารเอนกประสงค์ แบบ 203/26 จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนวัดนทีคมเขต
ข้อมูลโดย : นางนันทรัตน์ แกมทอง
จำนวนผู้เข้าชม : 896 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 15 มี.ค. 2566
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด