ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามฐานสมรรถนะ ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสุราษฎร์ธานี”
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 265 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 08 มี.ค. 2566

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางสุริยา เครือรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามฐานสมรรถนะ ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสุราษฎร์ธานี” เพื่อออกแบบแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับจุดเน้นและบริบท ของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาให้เกิดความยั่งยืนต่อการพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพของผู้เรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสุราษฎร์ธานี ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสุราษฎร์ธานี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมเตรียมมความพร้อม