ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ฝึกอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 466 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2565

วันที่ 16 กันยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ดำเนินการฝึกอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูในโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการทดลองตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา และ เพื่อเตรียมความพร้อมในประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนที่ขอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2565 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 30 คน โดยมีนางสาววิมล แก้วประภาส ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 (Local Network) นางสาวณัฏฐิณี วงศ์สันติวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี (Local Trainer) นางสาวพันทิพา ทิพยฤกษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี และนางสาวศรัญญา สังข์เพชร ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้