ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » นโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2565 จำนวน 10 เรื่อง
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 9537 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 23 ส.ค. 2565

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting โดยมี ผอ.สพท.ทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการนโยบายด้านต่าง ๆ จำนวน 10 เรื่อง ได้แก่ 1. การนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 2. การดำเนินการด้านประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม 3. การดำเนินการ เรื่อง การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย โดยเน้นการดำเนินงานร่วมกับสภานักเรียน 4. การจัดการศึกษาปฐมวัย 5. การพัฒนาการเรียนการสอน Active Learning ให้สอดคล้องกับ BIG ROCK 6. การดำเนินการพาน้องกลับมาเรียน 7. การดำเนินการโรงเรียนคุณภาพ 8. การดำเนินการ LEARNING LOSS ให้สอดคล้องกับ UNESCO 9. การประกันคุณภาพ RT NT และ O-NET และ 10. การดำเนินการด้านความปลอดภัยในโรงเรียน