ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » อบรมพัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 387 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 03 ส.ค. 2564

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการอบรมและบรรยายพิเศษเรื่องการเสริมสร้างความเข้าใจทิศทางการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการอบรมพัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการทำความดี สร้างจิตสำนึกสาธารณะ และผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมีนายประทีป คงสนิท ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 8 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต รูปแบบการกระทำที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ผู้เข้าอบรมพัฒนาฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 50 คน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน จำนวน 117 คน และข้าราชการครูในสังกัด จำนวน 1,274 คน รวมทั้งสิ้น 1,441 คน