ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 277 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 02 มี.ค. 2564

วันที่ 2 มีนาคม 2564 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายจุติพร ขาวมะลิ และนางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดประชุมสนทนากลุ่มย่อย ตามประเด็นที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ กลุ่มที่ 2 ผู้แทนผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด จำแนกเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ ณ ห้องคอนเฟอร์เร้นซ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1