ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการประเมินผลงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 180 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 ก.ย. 2563

วันที่ 25 กันยายน 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กล่าวพบปะผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการประเมินผลงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 การประชุมฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการพัฒนาและขยายผลการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ไปยังโรงเรียนในสังกัด 2. เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดในการขับเคลื่อนงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จากโรงเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ 3. เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับโรงเรียนในการขับเคลื่อนงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กลุ่มเป้าหมายที่เข้าประชุมประกอบด้วย 1. โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับรางวัลระดับเงินและระดับทอง จำนวน 8 โรงเรียนๆ ละ 2 คน รวมจำนวน 16 คน 2. โรงเรียนที่มีความพร้อมและต้องการขอเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน จำนวน 30 โรงเรียนๆ ละ 2 คน รวมจำนวน 60 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 76 คน