ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » อบรมพัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 183 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 ก.ย. 2563

วันที่ 18 กันยายน 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นายเลอศักดิ์ รัชณาการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการทำความดี สร้างจิตสำนึกสาธารณะ โดยมีกิจกรรมอบรมพัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ในหัวข้อรูปแบบการป้องกันการทุจริต ตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 62 คน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน จำนวน 119 คน และข้าราชการครูในสังกัด จำนวน 1,300 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,481 คน โดยมีนายณรงค์ ทิพย์บรรพต ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ปช. ภาค 8 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้