ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » อบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดำเนินการคัดกรองผู้พิการทางการศึกษาและการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล" (แผน IEP) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการศึกษา (พิการเรียนรวมอย่างมีคุณภาพ)
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 907 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 22 ก.ค. 2563

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวสุภัคกมล ชินวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดำเนินการคัดกรองผู้พิการทางการศึกษาและการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล" (แผน IEP) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการศึกษา (พิการเรียนรวมอย่างมีคุณภาพ) ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 22 – 25 กรกฎาคม 2563 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับนักเรียนพิการทางการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวม และตามหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ได้ถูกต้องตามกฎหมาย 2. ครูสามารถดำเนินงานการคัดกรองเด็กพิการ (นักเรียนเรียนรวม) ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาพิเศษได้ 3. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลได้ถูกต้องและครบถ้วนทุกองค์ประกอบส่งผลให้สามารถช่วยเหลือเด็กพิการได้อย่างเต็มที่ 4. เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งงานการจัดการเรียนการสอนทางการศึกษาพิเศษอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน สำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยการนิเทศบูรณาการใช้พื้นที่เป็นฐาน ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย ครูของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 37 ราย และครูของโรงเรียน ตชด. สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 จำนวน 33 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 70 ราย ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุนงบประมาณ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายรายการค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ในการดำเนินงานตลอดโครงการ โดยมีนางประภาพรรณ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ได้กล่าวพบปะกับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว