ดาวน์โหลดเอกสาร
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 421 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 13 พ.ค. 2563

 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พบปะผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการ ที่เข้าประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน (Learn From Home) โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2563 โดยแบ่งการประชุมเป็นเครือข่ายโรงเรียน รวม 6 ช่วงเวลาการประชุม และก่อนเข้าห้องประชุมได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทุกคน ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1